کنترل شیمیایی علفهای هرز باغات انجیر

اشتراک گذاری

آنچه در این مطلب می خوانیم

عمده ترین رقیب درختان جهت مصرف آب ، علفهای هرز می باشد. اهمیت علف های هرز به ویژه در سالهایی که میزان بارندگی کم است دوچندان و بنابراین کنترل شیمیایی علفهای هرز باغات انجیر از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. برای آشنایی با علف های هرز می توانید مقاله آشنایی با مهمترین علف های هرز را مطالعه بفرمایید.

اثرات منفی علف های هرز

 • رقابت با درختان برای جذب آب و مواد غذایی
 • تولید مواد شیمیایی آلیلوپاتیک و ضدیت با درختان
 • افزایش احتمال بروز یخ زدگی خاک به دلیل عدم تابش نور خورشید در فصل زمستان
 • علف های هرز میزبان بسیاری از بیماریها و آفات می باشد
 • علف های هرز پناهگاهی برای موش ها هستند که می توانند به محصول و تنه درختان آسیب بزنند

علف های هرز می توانند اثرات منفی بر رشد درختان انجیر بواسطه رقابت با آنان جهت جذب آب، فضا و مواد غذایی برجا بگذارند. بسیاری از علف های هرز دارای اثرات آلیلوپاتیک ( ضدیت ) بر درختان هستند. اگر به علف های هرز اجازه داده شود تا آزادانه با درختان میوه به رقابت برخیزند در این صورت درختان جوان در طی سالهای اول ممکن است به میزان ۱/۳ تا ۱/۲ به کاهش رشد دچار شوند.کنترل شیمیایی علفهای هرز باغات انجیر

روش های کنترل علف های هرز

 • روش کنترل مکانیکی شامل وجین دستی و شخم زدن
 • سوزاندن علف های هرز
 • کنترل شیمیایی و استفاده از علف کش ها
 • چرانیدن توسط گوسفندان

یکی از راه های اصلی مبارزه با علف های هرز استفاده از علف کش های است که امروزه گسترش زیادی یافته است. با توجه به هزینه زیاد مصرف سم ها و همچنین اثرات مخرب زیست محیطی آن باغداران تلاش می کنند تا دوز مناسب برای مصرف علف کشها را بدست آورند.

کنترل شیمیایی علفهای هرز باغات انجیر

کنترل شیمیایی علفهای هرز باغات انجیر 

یکی از علف کش مهم که در کنترل شیمیایی علفهای هرز باغات انجیر مورد استفاده قرار می گیرد گلایفوزیت ( رانداپ ) است. این علف کش جهت کنترل بسیاری از علفهای هرز دائمی مورد استفاده قرار می گیرد. علف کش گلایفوسیت به سهولت توسط برگها جذب شده و از طریق سیستم سیم پلاستی در سراسر گیاه پخش می شود.

تاثیر این علف کش بر روی علف های هرز شامل زرد شدن و پژمردگی ساقه ها است که ابتدا در بافت های جوانتر و سپس در بافتهای پیرتر دیده می شود. اثرات این علف کش در گیاهان یک ساله در مدت ۴ – ۲ روز و در گیاهان چندساله در مدت ۱۰ – ۷ روز پس از سمپاشی دیده می شود، لازم به ذکر است که چنانچه ظرف ۶ ساعت پس از سمپاشی باران ببارد تأثیر این علف کش کاهش می یابد.

پیشنهاد مطالعه  مکان یابی برای کاشت درخت انجیر و احداث باغ

تاثیر مواد افزودنی همراه با علف کش گلایفوزیت

استفاده از علف کش گلایفوزیت ( راندوپ ) در کنترل شیمیایی علفهای هرز باغات انجیر بسیار کارآمد است. برخی مواد افزودنی فرمولاسیون این علف کش را تغییر می دهند که در نتیجه آن پوشش نسبتا کامل و یکنواختی در سطوح گیاهی ایجاد شده و زمینه ی تماس مناسب علف کش با بافت های گیاه فراهم می شود و برخی دیگر میزان نفوذ فرمولاسیون از موم کوتیکولی، دیواره های سلولی یا روزنه ها را افزایش می دهند و در بعضی شرایط منجر به افزایش خاصیت علف کش می گردند.

مواد افزودنی ممکن است به نحوی کارایی علف کش را بهبود بخشند که غلظت یا کل مقدار علف کش مورد نیاز برای به دست آوردن نتیجه را به میزان زیادی کاهش دهند، چنین کاهشی در برخی موارد به ۵ تا ۱۰ برابر می رسد و بنابراین استفاده از مواد افزودنی مناسب می تواند سبب کاهش مقدار مصرف علف کش و در نتیجه پائین آمدن هزینه کنترل علف های هرز شود. مواد افزودنی از طریق افزایش تاثیرگذاری و یا کاهش در مقدار مصرف فرمولاسیون سبب بهبود کارآیی علف کش ها می شوند.

یکی از مواد افزودنی سولفات آمونیم (سورفکتانت ) می باشد که ماده ای است که از طریق اصلاح خواص سطحی جهت بهینه سازی امولسیون شوندگی، انتشار، پخش، خیس خوردگی یا سایر ویژگی های می شود.

بهترین زمان سمپاشی

در کنترل شیمیایی علفهای هرز باغات انجیر دوز علف کش بسیار اهمیت دارد. به منظور بدست آوردن مناسب ترین مقدار دوز مصرفی علف کش گلایفوزیت در باغهای انجیر و نیز انتخاب بهترین زمان مناسب جهت سمپاشی آزمایشی به صورت زیر انجام شد

 1. گلایفوزیت به میزان ۱۰ لیتر در هکتار
 2. گلایفوزیت به میزان ۸ ، ۶ و ۴ لیتر در هر هکتار به علاوه سولفات آمونیم به میزان ۵ درصد
 3. شاهد بدون استفاده از علف کش
 4. تاریخ های سمپاشی شامل ۱ ، ۱۰ و ۲۰ اردیبهشت ماه

قبل از اعمال تیمارها تعداد ۳۸ علف هرز یکساله و چند ساله که ۴ گونه آنها باریک برگ و ۳۴ گونه از پهن برگها و از خانواده های مختلفی بودند مورد شناسایی قرار گرفته است. سمپاشی با استفاده از سمپاش پشتی ساده ۲۰ لیتری و مقدار آب مصرفی ۴۰۰ لیتر در هر هکتار بوده است. شمارش علف های هرز ۱۵، ۳۰ و ۴۵ روز پس از سمپاشی انجام و وزن تر و خشک آنها مشخص گردیده است.

کنترل شیمیایی علفهای هرز باغات

در کلیه شمارش های بیشترین تأثیر بر کاهش وزن تر و خشک علفهای هرز باریک برگ متعلق به رانداپ ( گلایفوزیت ) به میزان ۸ لیتر در هکتار + سولفات آمونیم ۵ درصد بوده ولی این زمان های مختلف سمپاشی (۱، ۱۰ و ۲۰ اردیبهشت ماه) تفاوت معنی داری وجود نداشته است.

پیشنهاد مطالعه  علل و عوامل زرد شدن و ریزش برگ درختان انجیر

از لحاظ علفهای هرز پهن برگ مقایسه میانگین ها نشان داده است که همه مقادیر علف کش در مقایسه با شاهد باعث کاهش معنی دار وزن تر و خشک علف های هرز پهن برگ گردیدند که در تمام زمان ها رانداپ به میزان ۶ لیتر در هر هکتار + سولفات آمونیم ۵٪ باعث بیشترین کاهش وزن تر و خشک علف های هرز گردیده است ولی زمان سمپاشی اختلاف معنی داری در وزن تر و خشک علفهای هرز پهن برگ ایجاد نکرده است.

در مجموع از بین سه تاریخ انتخاب شده شامل ۱ ، ۱۰ و۲۰ اردیبهشت ماه، بهترین تاریخ جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ دهم اردیبهشت ماه بوده است، زیرا در این زمان گونه های مختلف علف های هرز در مرحله رشدی قرار داشته اند.

براساس آزمایش انجام شده در مجموع نتایج زیر حاصل شده است

 • بهترین تاریخ برای مبارزه و کنترل شیمیایی علفهای هرز باغات انجیر دهم اردیبهشت ماه می باشد.
 • جهت کنترل علفهای هرز باریک برگ بهترین غلظت علف کش رانداپ، ۸ لیتر در هکتار به همراه سولفات آمونیم ۵ درصد بوده است.
 • جهت کنترل علف های هرز پهن برگ بهترین غلظت علف کش رانداپ ۶ لیتر در هکتار به علاوه سولفات آمونیوم ۵ درصد می باشد و با توجه به اینکه عمده علف های هرز در باغات انجیر از نوع پهن برگ می باشد لذا استفاده از علف کش رانداپ به میزان ۶ لیتر درهکتار + سولفات آمونیوم ۵ درصد می تواند باعث کاهش هزینه ها به روش معمولی به میزان ۴۰ درصد گردد.
پست های مرتبط
چگونگی داشت و نگهداری از درختان انجیر
داشت و نگهداری درختان انجیر

آنچه در این مطلب می خوانیم داشت درخت انجیر شامل انجام عملیاتی برای حفاظت و نگهداری از درختان انجیر از مرحله کاشت قلمه تا رشد کامل درخت می باشد. این ادامه مطلب

عوامل محیطی تاثیر گذار در رشد درخت انجیر
کاشت

درجه حرارت ، رطوبت ، باد ، میزان بارندگی و ارتفاع از سطح دریا از مهمترین عوامل محیطی تاثیر گذار در رشد درخت انجیر و همچنین کیفیت میوه انجیر است. ادامه مطلب

بایدها و نبایدهای آبیاری درخت انجیر
آبیاری درخت انجیر

با توجه به دیم بودن باغهای انجیر میزان محصول در سال های مختلف با توجه به میزان و پراکندگی باران متفاوت می باشد و در سال هایی که بارندگی کم ادامه مطلب

مکان یابی برای کاشت درخت انجیر و احداث باغ
کاشت درخت انجیر

آنچه در این مطلب می خوانیم اگر قصد کاشت انجیر در منطقه زندگی خود دارید شناخت وضعیت منطقه ای که می خواهید اقدام به احداث باغ انجیر در آن بنمایید ادامه مطلب

3 دیدگاه دربارهٔ «کنترل شیمیایی علفهای هرز باغات انجیر»

  1. اگر علفهای هرز در زیر درخت و نزدیک منطقه آبیاری قرار دارد تا از بین رفتن کامل علف های هرز نباید آبیاری انجام بشه که این شرایط چند هفته طول می کشد ولی اگر علف های هرز دور از منطقه آبیاری هستند آبیاری اشکال نداره

 1. بازتاب: روش های مبارزه با آفات کشاورزی – فروشگاه سموم و کود و ادوات کشاورزی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن

دانلود رایگان کتاب مدیریت آبیاری در باغات

برای دانلود ایمیل خود را وارد کنید